Projekt: Výstavba slnečnej fotovoltaickej elektrárne Malý Kamenec


Názov projektu : Výstavba slnečnej fotovoltaickej elektrárne Malý Kamenec

Miesto realizácie projektu : Malý Kamenec

Výzva - kód výzvy : KaHR-21SP-0801

Operačný program : Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os : Energetika

Opatrenie 2.1 : Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progesívnych technológií v energetike

Schéma štátnej pomoci : Schéme štátnej pomoci pre zyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v enegetike priamou formou pomoci

Generálny dodávateľ projektu : PV Solarsys, s.r.o.

 


Aktuality

12.12.2013
V roku 2012 bolo vo fotovoltickej elektrárni – „FVE 0,999 MWp Malý Kamenec“ vyrobených 1283,148 MWh silovej elektriny, ktorá bola dodaná do distribučnej siete VSD, a.s.
Týmto bolo ušetrené 704,95 ton CO2.
 
14.09.2010
Dňa 14.9. sa uskutočnilo spoločné vyhodnotenie projektu v obci za prítomnosti Generálneho dodávateľa, prijímateľa pomoci a starostky obce Malý Kamenec aj okolitých obcí. ( fotografie)
 
31.08.2010
Spoločnosť Thermaltech, s.r.o. oznamuje, že bola ukončená relizácia projektu. Spoločnosť vytvorila 4 pracovné miesta, na ktorých zamestnala zamestnancov, ktorí žijú v obci Malý Kamenec a fotovoltaická elektráreň bola uvedená do plnej prevádzky. Tým boli naplnené špecifické ciele projektu aj merateľné ukazovatele projektu.
 
30.07.2010
Spoločnosť Thermaltech, s.r.o. oznamuje, že termín ukončenia realizácie projektu sa mení na 30.08.2010
 
15.07.2010
Spoločnosť Thermaltech, s.r.o. oznamuje, že z dôvodu povodní na východnom Slovensku a ich následkov sa termín realizácie projektu posúva do 30.7.2010
 
24.05.2010
Spoločnosť Thermaltech, s.r.o. oznamuje , že termín ukončenia realizácie projektu výstavby fotovoltaickej elektrárne sa posúva na 30.6.2010